• Magiczny Dywan w programie
  Aktywna Tablica!

  Zdobądź z nami dofinansowanie z MEN!

 • Terapia psychoneurologiczna

  ADHD, ADD, niepełnosprawność intelektualna

 • Terapia procesów komunikacji

  zaburzenia słuchu, zaburzenia koncentracji i uwagi, autyzm

 • Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną

  w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim

 • Uczniowie mający problemy w edukacji szkolnej

  terapia logopedyczna lub psychologiczna

Odkryj

Aktywna Tablica


W latach 2021-2024 rząd dofinansuje placówkom oświatowym zakup nowoczesnych technologii oraz pomocy dydaktycznych.
Program Aktywna Tablica ma na celu rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, oraz nowoczesnych technologii do terapii.

Organy prowadzące szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia mogą zakupić sprzęt lub pomoce dydaktyczne wspomagające tych uczniów.

Magiczny Dywan onEVO został zakwalifikowany, w tym programie, jako narzędzie dydaktyczne do terapii.

  O środki na zakup pomocy dydaktycznych i terapeutycznych mogą się starać:

 • publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, w tym szkoły za granicą RP,
 • szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie niewidomi,
 • szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze względu na różnorodne zaburzenia rozwojowe,
 • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

 

Czas do złożenia wniosku o dotację do organu prowadzącego:

 

W 2021 szkoły będą mogły wnioskować o udział w Programie do 15 maja br., a organy prowadzące do wojewodów – do 30 maja br. Kwalifikacja wniosków nastąpi do 15 czerwca br a przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych planowane jest do 30 lipca 2021 roku.

 

Minimalna kwota zakupu dla jednostki zakwalifikowanej do Programu to 17,5 tys. zł brutto a maksymalna to 125 tyś. zł brutto.
Wkład własny organu prowadzącego 20%


Dofinansowanie z budżetu państwa 80%

Jakie środki przysługują placówkom?

W zależności od typu placówki mogą one wydać, wliczając dotację i wkład własny, łącznie:

 

 • szkoły podstawowe do 17 500 zł,
 • szkoły ponadpodstawowe do 17 500 zł,
 • szkoły do których uczęszczają uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do 43 750 zł,
 • ośrodki szkolno-wychowawcze do 125 000 zł.

 

Szkoły podstawowe, które już brały udział w programie moga ponownie w nim wziąć udział tylko na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii pod kątem dzieci ze SPE.

O programie

Ministerstwo Edukacji Narodowej zakłada, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym. Ten rozwój powinien odbywać się w nowocześnie wyposażonej szkole. Jednocześnie zwrócono uwagę na uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

Magiczny Dywan onEVO został zakwalifikowany jako nowoczesna pomoc edukacyjna oraz terapeutyczna dla uczniów z różnymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


Finansowanie

Na program realizowany w latach 2020-2024 przewidziana jest kwota 361 455 000 zł.

Wsparcia finansowego udziela się pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa. Do wkładu finansowego zalicza się wkład rzeczowy lub wkład finansowy. Dopuszcza się ich połączenie.

Organ prowadzący w trakcie trwania Programu może otrzymać wsparcie finansowe jednokrotnie w odniesieniu do poszczególnych szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, szkół za granicą i SOSW objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego.
Organy prowadzące szkoły podstawowe, które otrzymały wsparcie finansowe w latach 2017–2019, mogą wystąpić o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do tych szkół w kolejnych latach tylko na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii pod kątem dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi.

Podstawowym wymaganiem dla szkoły lub szkoły za granicą przystępującej do programu jest posiadanie dostępu do internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.

Propozycje zestawów SPE

Szczegóły zestawów po wybraniu grafiki

 • All
 • Magiczny Dywan tylko pakiety SPE
 • Magiczny Dywan zestawy SPE
 • Monitor interaktywny z programami SPE
 • Pozostałe oprogramowanie SPE

Wymagania programu Aktywna Tablica i które spełnia nasza oferta

ptaszek_01 deklaracja CE i certyfikat ISO 9001 dla producenta
ptaszek_01 sprzęt od tego samego producenta w przypadku zakupu więcej niż 
1 szt. sprzętu danego rodzaju
ptaszek_01 komplet urządzeń i oprogramowania od jednego dostawcy

ptaszek_01 sprzęt fabrycznie nowy (wyprodukowany nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) i wolny od obciążeń prawami osób trzecich
ptaszek_01 niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania
ptaszek_01 gwarancja minimum 2 lata


Ponadto szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa dla dzieci i młodzieży, szkoła za granicą oraz specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, wnioskujące o udział w programie:

1) posiada co najmniej jeden pakiet wymienionych poniżej narzędzi i oprogramowania przypadających na jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden wnioskowany monitor:

a) laptop dla nauczyciela lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera wraz z:

 • preinstalowanym systemem operacyjnym,
 • oprogramowaniem biurowym,
 • oprogramowaniem antywirusowym
 • oprogramowaniem zabezpieczającym przed dostępem do treści niepożądanych, przy czym oprogramowanie zabezpieczające może być zainstalowane na szkolnych urządzeniach sieciowych,

b) router;

2) w zależności od liczby tablic interaktywnych lub interaktywnych monitorów dotykowych wnioskowanych do zakupu, posiada co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do Internetu, dostosowaną odpowiednio do potrzeb  funkcjonowania tablicy interaktywnej lub interaktywnego monitora dotykowego, przypadającą na jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden wnioskowany monitor;

3) w zależności od liczby pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii wnioskowanych do zakupu, posiada co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do Internetu, dostosowaną odpowiednio do potrzeb funkcjonowania tych pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii;

4) posiada co najmniej jeden punkt dostępowy, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z dostępu do Internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.


Wymagania określone w pkt 1 i 2 nie dotyczą szkół podstawowych, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (uczniowie niewidomi lub uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia) i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

W celu uzyskania powyższych funkcjonalności szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa dla dzieci i młodzieży, szkoła za granicą oraz specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy wykorzystuje infrastrukturę szkolną, a także sprzęt komputerowy oraz inne pomoce dydaktyczne zakupione przed złożeniem wniosku o udział w programie.


Ważne terminy

 


15_05_21

15.05.2021 – złożenie wniosków do organów prowadzących

30_05_21

30.05.2021 – weryfikacja złożonych wniosków przez organ prowadzący

 


15_06_21

15.06.2021 – rozpoczęcie procesu kwalifikacyjnego

30_07_21

30.07.2021 – przekazanie listy zakwalifikowanych placówek

 


31_12_21

31.12.2021 – ostateczny termin zakupu sprzętu przez szkoły

15_06_22

15.06.2022 – przekazanie organom prowadzącym sprawozdania

O nas
Doradztwo IT


Szkolenia


Sprzedaż


Wdrożenia


Podoba Ci się to co robimy?!
Zadzwoń 882 153 465

Magiczny Dywan onEVO w liczbach

25Lat doświadczeń
15380Wdrożeń
3Dni średni czas dostawy
32Obecność w krajach
12Aktualnych certyfikatów

Autoryzacje

Client1
Client2
Client3
Client4
Client5
Client6
Client7
Client8
Client9
Client10
Client11